Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Tin tức » Tiến độ xây dựng trường Trung cấp nghề KT-KT&TCMNTT Thuận Thành
TIN TỨC

Tiến độ xây dựng trường Trung cấp nghề KT-KT&TCMNTT Thuận Thành

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

            

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       BÁO CÁO

Về việc thực hiện tiến độ xây dựng trường điểm của trường Trung cấp nghề

kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành

 Thực hiện Quyết định số 613/QĐ- LĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách đối với trường trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ ở các tỉnh tập trung nhiều làng nghề truyền thống trong Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện kết luận tại buổi làm việc ngày 22 tháng 7 năm 2011 giữa Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề -Bộ LĐTBXH; Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành về tiến độ xây dựng trường điểm, nghề trọng điểm của trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành.

Nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện dự án xây dựng trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng cục dạy nghề; UBND tỉnh Bắc Ninh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện dự án của trường như sau:

I - Tình hình triển khai và kết quả thực hiện:

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo số 964/UBND-CN ngày 07 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng trường Trung cấp nghề KT- KT Thuận Thành. Ngày 08 tháng 7 năm 2010, Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Thuận Thành chỉ đạo nhà trường: Xác định chọn địa điểm, khảo sát xây dựng trường thuộc hai xã Gia Đông và Trạm Lộ báo cáo UBND tỉnh, tranh thủ sự hướng dẫn của các sở Xây dựng; Tài nguyên môi trường.

Ngày 31 tháng 8 năm 2010, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 202/QĐ-SXD về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 trường trung cấp nghề KT-KT và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành.

Ngày 21 tháng 9 năm 2010, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng thể dự án đầu tư trường với các hạng mục công trình.

 Ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2010 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với HĐGPMB huyện, lãnh đạo xã Gia Đông, Trạm Lộ cùng chủ đầu tư tổ chức hội nghị công khai chi tiết TL 1/500 cho nhân dân 2 xã có đất trong diện tích quy hoạch xây dựng trường. Đồng thời thực hiện hoàn tất các thủ tục khảo sát, ban hành trích đo bản đồ địa chính TL 1/500 phục vụ cho công tác lập phương án thu hồi đất.

 Ngày 28 tháng 12 năm 2010 chỉ đạo UBND 2 xã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tới toàn bộ 221 hộ dân thuộc 2 xã Gia Đông và Trạm Lộ.

Tổng diện tích: 12,7 ha

Tổng kinh phí bồi thường : 47. 680. 569.771đ.

Phương án đã được niêm yết công khai theo quy định tại 02 xã vào các ngày 05-06 tháng 01 năm 2011

Từ ngày 06/1/2011 đến hết ngày 26/1/2011 là thời gian công khai phương án bồi thường cuối cùng tới từng hộ dân được thu hồi đất. Công tác công khai phương án được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật đảm bảo công khai, dân chủ từ trong Đảng tới các tổ chức chính trị-xã hội và từng người dân có đất được thu hồi. Nhìn chung được nhân dân tham gia ý kiến rất xây dựng và nhất trí đồng tình ủng hộ cao.

Ngày 04/3/2011, UBND huyện Thuận Thành đã có Quyết định số 76/QĐ-UBND thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích tại xã Trạm Lộ, Gia Đông đề thực hiện dự án xây dựng trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành. Đồng thời cũng trong ngày 04 tháng 3 năm 2011 UBND huyện Thuận Thành đã có Tờ Trình số 99/TTr-UBND gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị thu hồi đất và giao đất để xây dựng trường.

Ngày 14/12/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho trường.

Thực hiện Quyết định 1609/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Thuận Thành đã ra Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 về việc phê duyệt phương án bồi thường chi tiết khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về hỗ trợ kinh phí đối ứng cho dự án xây dựng trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành theo phương thức cuốn chiếu thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: ưu tiên các hạng mục xưởng thực hành, nhà lớp học. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ phần diện tích là: 40.000m2 ( 04 ha)

Tổng kinh phí đối ứng BTGPMB cho xã Trạm Lộ là: 13 tỷ đồng

Đến ngày 30/6/2012 đã hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB cho 100% các hộ dân của giai đoạn 1, đồng thời đã bàn giao mặt bằng đất sạch cho chủ đầu tư (nhà trường) trước ngày 05/7/2012.

II - Nhận xét chung và đề nghị:

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở LĐTBXH; UBND huyện Thuận Thành luôn quan tâm và tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp các ngành với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm trong đó có sự hỗ trợ của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường…hoàn thành một lượng công việc khá lớn để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự án đầu tư tổng thể nhà trường; quỹ đất thực hiện dự án; dự án nghề trọng điểm cấp Quốc gia theo Quyết định 826/QĐ-BLĐTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong khi nhà trường mới được thành lập (09/3/2010) cùng một lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ (củng cố cơ sở vật chất, nhà xưởng lớp học hiện tại; xây dựng tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên; tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề theo kế hoạch các cấp giao).

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhà trường do việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ nên Sở LĐTB&XH; UBND huyện Thuận Thành đã báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Chính phủ đối với dự án nhà trường. Ngày 27/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1734/TTg-KTN đưa dự án trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành vào nhóm dự án trọng điểm cấp bách để đầu tư xây dựng theo quy hoạch và kế hoạch đang triển khai thực hiện.

Bước đầu với những cố gắng và thuận lợi như trong bản báo cáo đã trình bày, Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh nhận thấy để giúp cho dự án trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành hoàn thành theo đúng kế hoạch được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao vì đây là dự án đầu tư được hưởng thụ vốn từ nguồn nhân sách nhà nước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Bước đầu đã được UBND tỉnh Bắc Ninh bổ sung nguồn vốn đối ứng kinh phí địa phương cho việc hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng của các hạng mục công trình theo thiết kế dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 21/9/2010. Tuy nhiên, để phối hợp đồng bộ các giải pháp cùng với địa phương cho việc xây dựng nhà trường giai đoạn 2012-2015 phải hoàn thành.

Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh đề nghị: Tổng cục dạy nghề tiếp tục ghi vốn bổ sung kinh phí xây dựng năm 2012 cho nhà trường để thực hiện xây dựng trường theo đúng kế hoạch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo.

Với các nội dung nêu trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo và đề nghị Tổng cục dạy nghề; UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo giúp cho dự án xây dựng trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành hoàn thành tiến độ kế hoạch đề ra./.Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 228
 • Tổng số truy cập: 2314370
 • Tổng số trang xem: 2400792