Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


Cơ cấu tổ chức » Quy định PKT-TC
THÔNG TIN CHI TIẾT

QUY ĐỊNH

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

(kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TCN ngày 02 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành  Quy định các phòng, tổ bộ môn trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành)

         

I.    Chức năng

Là phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý hoạt động tài chính, kế toán của Nhà trường.

II.      Nhiệm vụ

      1. Quản lý thống nhất toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và xây dựng dự toán thu, chi hàng năm của Nhà trường theo qui định của Nhà nước.

            2. Quản lý, tổ chức, thực hiện ngân sách được Nhà nước giao theo dự toán được các cấp duyệt và chấp hành các chế độ chính sách về tài chính của Nhà nước qui định.

            3. Quyết toán ngân sách hàng năm theo qui định, thực hiện công khai tài chính hàng quí, năm của Nhà trường theo qui định của Nhà nước...

            4. Tham mưu và trình Hiệu trưởng duyệt ban hành các qui định về hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường, trực tiếp hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính kế toán của đơn vị.

            5. Quản lý toàn bộ các hoạt động kinh tế, dịch vụ, mua sắm, hợp tác và các hợp đồng khác liên quan đến tài chính của Nhà trường.

            6. Quản lý thống nhất toàn bộ tài sản của nhà trường theo quy định của nhà nước.

            7. Quản lý thống nhất toàn bộ các nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển Nhà trường theo qui định  của Nhà nước.

            8. Thực hiện thanh quyết toán công tác xây dựng cơ bản của Nhà trường kể cả dự án đầu tư  mới, nâng cấp sửa chữa lớn, nhỏ...

            9. Thực hiện thanh quyết toán việc mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong toàn trường theo qui định của Nhà nước.

            10. Báo cáo Hiệu trưởng dự toán thu, chi tài chính của Trường hàng quý, năm và các báo cáo cần thiết khác.

            11. Tham gia đề xuất công tác  tổ chức và nhân sự của hệ thống tài chính của Nhà trường, tham gia Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường.

III. Cơ cấu tổ chức- biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức

+ Bộ phận kế toán tổng hợp

+ Bộ phận kế toán kinh phí thường xuyên, kinh phí ủy quyền

2. Biên chế

+ Biên chế của phòng : 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, 2 đến 3 kế toán viên (tùy theo quy mô phát triển của nhà trường)

+ Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định pháp luật

IV. Nguyên tắc hoạt động

1. Phòng Tài chính – Kế toán được sử dụng con dấu của Nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng.

2. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

3. Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công.

4. Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.

5. Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.

6. Trong trường hợp Hiệu trưởng làm trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với trưởng phòng.

7. Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy định này được áp dụng cho tất cả cán cán bộ, viên chức, nhân viên trong phòng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều gì vướng mắc và chưa phù hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

                  Nguyễn Văn Chế

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 228
 • Tổng số truy cập: 2331280
 • Tổng số trang xem: 2418878